รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงกฤติยาณี อินพหล นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายจตุรพร แป้นเม้า นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายพิเชษฐ์ มะยมหิน นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม