รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพิชญาภา หน่ายรักษา นายภานุ กรานต์พรมมา
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงอรปรียา หมื่นจันทร์ นายภานุ กรานต์พรมมา
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพรทิพย์ พลหาร นายภานุ กรานต์พรมมา
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วาทวงศ์ นายภูมินทร์ โกสุม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงสุพรรษา ฟื้นวงษ์เฟื่อง นายภูมินทร์ โกสุม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงณัฐการณ์ ป้อมคำ นายภูมินทร์ โกสุม