รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กายบริหาร


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงศุภิสรา อาจมิตร นางสาววาสนา เจริญชัย
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงปพิชญา บุญเชย นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงรวินทร์ณิดา จงสิน นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงกวินตรา โตเพ็ง นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงชัชชญา ยอดสิน นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงสิริวิมล บุญเคลือบ นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงกฤษณาพร เส็งเต๋ นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงศุภรดา พลับเกลี้ยง นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงสุณัฎฐา นาคสวัสดิ์ นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงเบญญารัตน์ คำบุญ นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงธนัชชา พิมพ์อ่อนตา นางสาววาสนา เจริญชัย
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงพนิตตา เสาวรส นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณัฐรินีย์ ฤกษ์ดีทวีกุล นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงวลีภรณ์ ขาวจุ้ย นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงนิชาภัทร มลเดช นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงจิรัชยา เม่นเกิด นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดสว่าง นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงปพิชญา ศิริขวัญ นางสาววาสนา เจริญชัย
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงณัชชารีย์ วิมล นางสาววาสนา เจริญชัย
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงพิมลพรรณ สมนึก นางสาววาสนา เจริญชัย
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงกมลชนก มุ่งสุข นางสาววาสนา เจริญชัย
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกัลย์กมล ซินศิริ นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพรไพลิน มีทรัพย์ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
24 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงชิติยาภรณ์ ทับทิมเงิน นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
25 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงวราภรณ์ ถมทอง นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
26 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์เต็ม นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
27 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงอริสรา จันทร์นุ่ม นางสาววาสนา เจริญชัย
28 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงกมลชนก หมื่นจงจำปา นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
29 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงธีรดา พลาพล นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
30 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณฐอร ไพรสิงห์ นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
31 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพัชรพร แซ่หลิม นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
32 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงปวริศา คุ้มนุ่น นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
33 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันแดง นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
34 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงเกตุวราลิน ครุธแก้ว นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
35 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงฉัตรชนก คุ้มวงษ์ นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
36 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงลัลล์ลลิล กลิ่นดี นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
37 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงณัฐธีรยา น้อยเคลือบ นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
38 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงชนัญชิดา ทองดอนแฝง นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด
39 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายภาณุ สุ่มโยง นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
40 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธนัญชญา เสาทอง นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
41 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวิภาวนี สิงห์เดช นางสาววาสนา เจริญชัย
42 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธันยชนก สุบรรณสาร นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
43 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธนัชพร สุเชียง นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
44 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงกนกพร รอดคุ้ม นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
45 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพิทยารัตน์ เพิ่มพิพัฒน์ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
46 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงชินะกาญ กุลประดิษฐ์ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
47 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณัฐวลัญ ตรีหนู นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
48 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายชัชพล บดีรัฐ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
49 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โยธารักษ์ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
50 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณภัทรชา ทับเอี่ยม นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
51 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายกฤษดา ตรีหาญ นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
52 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงศิรินภา ป้อมภา นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
53 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายพุฒิพัฒน์ ธีรโรจน์ปรีชา นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
54 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายติณณภพ เกษสายกร นางสาวจิราพรรณ เกษรจรุง
55 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายธนภัทร พงษ์เถื่อน นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์
56 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณคุ้ม นางสาววาสนา เจริญชัย
57 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงนัชชา สร้อยพยอม นางสาววาสนา เจริญชัย