รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กายบริหาร


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงสรัลรัตน์ ล้ำพูลทรัพย์ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมี นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกัญญพัชร โพธิ์ศรีกุล นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงผการัตน์ ดีประสิทธิ์ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปุญญิศา พวงทรัพย์ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงพัทธมน บัวเหม นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงนันทกาญจน์ ไวกสิกรณ์ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงณัฐวดี คงประหัด นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกรกนก อิ่มสมัย นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอริญชยา เจริญรบ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตันติวัฒนวัลลภ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอัมภิกา คำสิงห์ นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงศรัณยา จันทิมา นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม