รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง อภิญญา คงทิม นางสาว สุวิมล วรศิลป์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงอารีรัตน์ กลิ่นมณฑา นางสาวกานดา มีฤทธิ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงนุตประวีณ์ ชูศักดิ์ นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงประกายแก้ว เกตุวงษ์ นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง