รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุพัชชา นาควิสุทธิ์ นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกตัณณ์ ศรีสมบัติ นางรัดเกล้า โกกิฬา
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา ขุมเพชร นางสาวนิตยา วิเชียรสรรค์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงนพมล ชัยวิชิต นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา