รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงอิสราภรณ์ แย้มมาก นางนิตยา สร้อยทอง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง ศิรินฑารา คำบรรลือ นางสาว สุวิมล วรศิลป์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายณัฐพล นันดี นางพัชราภา ใจหาญ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงอุษณีย์ ถมทอง นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด