รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงปัทมพร มั่นยา นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิริสม นางรัดเกล้า โกกิฬา
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงแพรวา กลิ่นนุ่ม นางสาวพนิดา จันดาแก้ว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงลภัสรดา พราหมนุช ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงลลิตภัทร ขันแข็ง นางสาวสมฤทัย น้ำชุ่ม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงกชพร แสงโทโพธิ์ นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน