รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง ภัทรนันท์ ซินสำราญ นาย อัมรินทร์ ผิวเหลือง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงวีรภัทรา ฉ่ำหลวง นางวันเพ็ญ ม่วงงาม