รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงธนิกา มะโน นายปฏิภาณ สิงห์เรือง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงบัณฑิตา บุ้งทอง นางสาวกฤษญา โชคดี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายพัฒนวัฒน์ บรรดาดี นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา