รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายกรวิชญ์ กำประทุม นางนิตยา สร้อยทอง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ นาย อัมรินทร์ ผิวเหลือง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงสโรชา เสริมสุข นางพัชราภา ใจหาญ