รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปัญญาวิศาลศักดิ์ นายปฏิภาณ สิงห์เรือง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายณัฏฐชัย พิลึก นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คำ
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงชนกานต์ ผิวพรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา