รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ญ.ธีราภา หนูเครือ นางวรรณพร รุ่งวิทยานิพนธ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ญ.ธรรมิกา ผุดผ่อง นางวรรณพร รุ่งวิทยานิพนธ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ชะนะฟู นางสาวอุไรวรรณ อนุศักดิ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายมงคลชัย นาคชื่น นางสาวอุไรวรรณ อนุศักดิ์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายพสิศฐ์ ใจหาญ นางสาวอุไรวรรณ อนุศักดิ์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงประภัสสร บดีรัฐ นางบุญหลั่น อินทพงษ์
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงรัตน์ติกาล พันเขตกิจ นางสาวนวลพรรณ สรรค์หลง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กชายพุฒิภัทร มงคลทอง นางสาวนวลพรรณ สรรค์หลง
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายชินพัฒน์ ผาสุข นางสาวสุทธิดา ธนูทอง
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงศศิธร ครุฑพาหะ นางสาวสุทธิดา ธนูทอง
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา นิลมณี นางสาวสุทธิดา ธนูทอง
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงกมลกานต์ ฉันทานุกุล นางบุญหลั่น อินทพงษ์
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายพีรภัทร พลเก่ง นางอรวรรณ ฉิมมั่น
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายจารุกฤษฎิ์ คงทน นางอรวรรณ ฉิมมั่น
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอัชวิน​ พรมพา นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงณภัทร​ เสือดี นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายเด่นดนัย​ หลุ่มใส นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกชพร โรจรัตน์ นางสาวกัญญพัชร วงค์บุรี
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายพธรพล บรรดาศักดิ์ นางสาวกัญญพัชร วงค์บุรี
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายศรวิสฐ์ พรหมรักษ์ นางสาวกัญญพัชร วงค์บุรี
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายกิตติกานต์ ขอนทอง นางบุญหลั่น อินทพงษ์
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายเตชิต กรณ์ทอง นางอรวรรณ ฉิมมั่น
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กชายปิยะพล พลขันธ์ นางสาวนวลพรรณ สรรค์หลง