รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายจิรกิตย์ ยวงรัมย์ นางสาวนิภา มะพลับทอง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงธันวรัตน์ นาคบาตร์ นางสาวนิภา มะพลับทอง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงสมิตา แก้วสุขา นางสาวนิภา มะพลับทอง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงอุดาญา เนื่องฤทธิ์ นางสาวฐิติมา เกตุภูษา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงลัลน์ลลิน นนท์นันทภูมิ นางสาวฐิติมา เกตุภูษา
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงฑิฆัมพร ชินวงษ์ทัน นางสาวกมลมาตุ จันทร์เพ็ง
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงวันวิสา ประสิทธิ์ นางสาวกมลมาตุ จันทร์เพ็ง
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายธีรภัทร เมฆตรง นางสาวศิริภัทร คงสวัสดิ์
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายปุณณวิทย์ สุขพืชกิจ นางสาวศิริภัทร คงสวัสดิ์
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายกิตติพิชญ์ ชาบุตร นางสาวศิริภัทร คงสวัสดิ์
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายธนภัทร ชูเจริญ นางสาวนิรัชรา อาคูน
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายจิรพัฒน์ ขุนรักษ์ นางกวีณา อยู่นาน
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงชนัญชิดา ผู้ภักดี นางสาววิชวาวัณ ชมภูนุช
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงธนิดา สามัคคี นางสาววิชวาวัณ ชมภูนุช
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายพุฒิพงศ์ ภู่ระหง นางสาววิชวาวัณ ชมภูนุช
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพีรดา บัวคลี่ นางสาวฐิติมา เกตุภูษา
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงทักษพร บัวมั่น นางสาวกมลมาตุ จันทร์เพ็ง
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายภควัต ศิริเวศ นางจิตรา จันประทาษ
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร วัชรภาคิน นางจิตรา จันประทาษ
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายพงศกร เกิดเมืองน้อย นางกวีณา อยู่นาน
21 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงจันทกานต์ เสือสิงห์ นางกวีณา อยู่นาน
22 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กชายอาชวิน กังวานวิทย์ นางสายฝน ชาวไทย
23 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กชายวีรภัทร กลับฝั่ง นางสายฝน ชาวไทย
24 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ขุมดินพิทักษ์ นางสายฝน ชาวไทย
25 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปารวี พลอาจ นางสาวสุพัตรา สนนอก
26 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงไอรดา แซ่กัง นางสาวสุพัตรา สนนอก
27 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายอนุภัทร โตอ่อน นางสาวสุพัตรา สนนอก
28 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายสุธี นันท์หน นางสาวนิรัชรา อาคูน
29 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพัชรพรรณ พิลึก นางสาวนิรัชรา อาคูน
30 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงจรัญญาภรณ์ สีดำเดช นางสาวนกน้อย เรืองอยู่
31 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุตตะโก นางสาวนกน้อย เรืองอยู่
32 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงอภิขณาย์ อ้นพา นางสาวนกน้อย เรืองอยู่