รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายภูวดล ใจน้อย นางสาววรรณพร บัวพ่วง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายวัชรินทร์ พิมพา นางสาววรรณพร บัวพ่วง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายภัทรนนท์ คงสมทรง นางสาววรรณพร บัวพ่วง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงไปรยา ปราการชัยนาคร นางสาวนาตยา ขวัญมุข
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงจารุพิชญา ขำอิง นางสาวนาตยา ขวัญมุข
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกรรภิรมย์ ปรีดาพงศ์วาณิช นางสาวนาตยา ขวัญมุข
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงกมลพรรณ ศรัทธานนท์ นางสาวเบญจวรรณ นิลมณี
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงอภิชญา ช่างทอง นางวิลาสินี เลิศไผ่รอด
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงบุญญาภา วงษ์กระจ่าง นางวิลาสินี เลิศไผ่รอด
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนดรุณานุกูล เด็กหญิงกานต์พิชชา มีศรีสวัสดิ์ นางสาวศศิมาลิน ทูมอย
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงณัฐพร เจนจบ นางวิลาสินี เลิศไผ่รอด
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธนวรรณ อ่ำครอง นางราตรี กันจันทร์วงศ์
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงพิมชนก หนูหา นางสาวรินทราย ปานแก้ว
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงชัญญา ประจวบพร นางสาวรินทราย ปานแก้ว
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงสุดารัตน์ รามสูต นางสาวรินทราย ปานแก้ว
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนดรุณานุกูล เด็กหญิงชลฉัตร ลาภเดโซ นางสาวศศิมาลิน ทูมอย
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนดรุณานุกูล เด็กหญิงชาลิสา ลอยทอง นางสาวศศิมาลิน ทูมอย
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพรชนก อ่องเลื่อม นางสาวเบญจวรรณ นิลมณี
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงธัญญ์รัตน์ วิจารณ์ สอ.หญิงวริศรา ทองวิชิต
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงชนัญชิดา เต๋ทิ สอ.หญิงวริศรา ทองวิชิต
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญรอด สอ.หญิงวริศรา ทองวิชิต
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณัฐดานันท์ ต่ำจันทร์ นางราตรี กันจันทร์วงศ์
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายอิทธิชัย พิลึก นางราตรี กันจันทร์วงศ์
24 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงปทิดตา​ กองแก้ว นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
25 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสุพิชญา​ สิทธิสงคราม นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
26 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงแพรววณิจ​ มากทรัพย์ นางสาวเก๋​ เจนเขตการ
27 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงกัญญาภัค กระต่ายทอง นางสาวเบญจวรรณ นิลมณี