รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงจันทนิภา คงยิ้ม นางสาวสมปอง เสือสิงห์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดำสนิท นางสาวสมปอง เสือสิงห์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงบุณยวีร์ คุ้มประดิษฐ์ นางสาวสมปอง เสือสิงห์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุชารัตน์ ขำประเสริฐ นางเบญจรัตน์ อยู่ปาน
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุพรรษา พวงมณี นางเบญจรัตน์ อยู่ปาน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงจิรัญญา ประกอบพัน นางเบญจรัตน์ อยู่ปาน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวิชญาพร ทองนวล นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงเมชญา เสือจำศีล นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงญาณิศา อนุสนธิ์ นางสาววาสนา พินตะคุ
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงกัญญาพร โพธิ์สิงห์ นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายศุกลวัฒน์ บุตรพรม นางสาววาสนา พินตะคุ
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายณณนวัฒน์ จำเริญ นางสาววาสนา พินตะคุ
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงภาณุมาศ​ แก้วมีศรี นางนิตยา​ สุวรรณกูล
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงชิราณัฐ​ มั่นใจ นางนิตยา​ สุวรรณกูล
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงฉันทพิชญา​ เล่าเขตกิจ นางนิตยา​ สุวรรณกูล
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกัญญาภัค ทับทิมเทศ นางสาวสุดารัตน์ บุญคล้าย
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายปิโยรส หุ่นเที่ยง นางสาวสุดารัตน์ บุญคล้าย
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงวรัทยา ละมุดเทศ นางสาวสุดารัตน์ บุญคล้าย
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงพิลดา แก้วประดับ นางสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายธิติวุฒิ มิ่งศุภสวัสดิ์ นางสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์
21 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายพัทธนันท์ ยังสุข นางสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์
22 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กหญิงกัญญาภัค กลิ่นบุบผา นางสาวพิมพรรณ วงษ์สำฤทธิ์
23 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กหญิงญาณันทร โพอ้น นางสาวพิมพรรณ วงษ์สำฤทธิ์
24 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ กลิ่นบุบผา นางสาวพิมพรรณ วงษ์สำฤทธิ์
25 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงญาณิศา ศรีนุช นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ
26 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงกัญญาวีร์ แหลมภูตา นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ
27 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงชมพูนุท คำแจง นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ
28 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวลัญชญาน์ บวรวิชัยดิษฐ์ นางสาวปฏิญญา วรรณา
29 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสาริศา วงษ์รัตน์ นางสาวปฏิญญา วรรณา
30 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพิชชากร ชื่นชมน้อย นางสาวปฏิญญา วรรณา
31 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงสลิลทิพย์ เนตรฤทธิ์ นางสาวอัชรี เจนจบ
32 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงจิรภัทร เตชะ นางสาวอัชรี เจนจบ
33 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงกนกวลัย สะสีแสง นางสาวอัชรี เจนจบ