รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทาง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงปารชาด สังข์ทัศ นางสาวชไมพร วงค์พิทักษ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงพัชร์อาริยา ศรีสุกิจจา นางสาวสุรีย์วรรณ บุญฤทธิ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวลัญช์ภรณ์ วรอภิญญาภรณ์ นางสาวศิลารัตน์ แย้มโกเมนทร์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์ มากสาคร นางสาวเบญจมาศ อ่ำพรม
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงบุญณดา แดงมั่นคง นางสาววันนลี สุวรรณทัพ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายนิติพัฒน์ วัฒนพรหม นายนิตินัยน์ วัฒนพรหม
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงของขวัญ เค้าสัมพันธ์ นางสาวศศิธร เมฆี
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรรณนิษา ตั้งนิยม นางสาวพิมลพัณณ์ พลากร