รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานประกอบท่าทาง


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสิริกาญจน์ แซ่เจีย นางสาวฐิติมา เกตุภูษา
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกานต์ณภัทร ศรีเดช นางสาวณัฏฐณิชา สามล
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงปิยมน บุญเนียม นางสาวรจนา กล้าหาญ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงวริสรา ฟุ้งกระโทก นางสาวอุราไร กรีตา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กหญิงสวิท เบลสซิ่ง นางสาวสมหญิง กล้ากสิกิจ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอังควิกา พงษ์ตุ่น นางสาวสุรีมาศ วงศ์ชัย
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงนิรัชพร อยู่วงษ์อั่น นางสาวศศิธร วาดไธสง