รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงมนัสนันท์ โตสุโขวงศ์ นางสาวชยานันท์ เวฬุวณารักษ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายพิทักษ์ษิณ เครือษา นางพัชราภา ใจหาญ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงลนากร บัวบาง นางสาววารินทร์ โคสอน
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงปัณณิตา ศรีวิจิตร นางสาวเกศราพร สอนชิด
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงกรกมล อุดมสุข นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กหญิงพัชชา บุญมูล นางสาววาริน โสระฎา
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงจิราวรรณ กุลบุตร นางสาวแนนมณี อวยชัย
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงอชิรญา เรืองอ่อง นางสาวพรพิมล เงินทอง
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ด.ช.ตวงเพชร อินตา นางสาวนิรมล เขียวดอกน้อย