รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวรกมล สุระพี นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงอภิญญา เดโชเม็ง นางสาวอรชร พุทธา
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงกิรณา​ ภูริชศรีเดช นายดิเรก​ ใจแสน
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงปุณญาพร เลี่ยมจ้อย นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ดวง นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงวรวรรณ มานอ่อน นางสาวจันจิรา ผลสุด
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงจารุวรรณ ดำอ่อน นางสาวศิริจรรยา ภู่กระจาย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงภัคภร ขันกสิกรรม นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงอรญา บัวไข นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงกนกวรรณ บัวทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงเขมจิรา สุวาส นางสาวสมฤทัย น้ำชุ่ม