รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข นางสาวชยานันท์ เวฬุวณารักษ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงศรีสุดา ปราสาทเขตกรณ์ นางพัชราภา ใจหาญ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพรรณพนัช มฤทธิ์ดา นางสาวสิริพร สังคง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงจิรวรรธ ศรีทอง นางสาววิภาพร อินทพงษ์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงอริญรดา ชำรัมย์ นางสาวนิรชา นาคะมงคล
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายธีรวัฒน์ ผดุงภักดิ์ นางสาวธีราภรณ์ เป้าใหญ่