รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงจิรัชยา เวสา นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงชนาภา​ แก่นแก้ว นางวรัญญา​ รัตนวงศา
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ลอ นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงสุภาลักษณ์ บุญวงษ์ นางเพชรดา อินทรสุชาติ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงไปรดา ชำนาญหมอ นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพัชรภร จันทศร นางสาวจิราภรณ์ พิลึก
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงชนิดา ทองสุข นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง