รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กชายธนภัทร สังคง นางสาวศิวิมล เกิดแพ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายปวีศักดิ์ เกื้อกูล นางสาวชลาลัย ธนะบุญ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงภัคจิรา ยั่งยืน นายสง่า หอมจู
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กชายณัฏฐากร พานไธสง นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายสิราภัทร คลังวงษ์ นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายพริสร ศรีชูยงค์ นางสาวอารียา ศิริมุลตรี