รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพัณณิตา ขันกสิกรรม นางสาวอรทัย สาระดี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษ์จันทร นางกาญจนา กาละภักดี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงวรัชยา เขื่อนยัง นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายจิรพัฒน์ กัณพัทธณะ นางสาวอารีพร ดอกจันทร์
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายวิชญะ ประเสริฐพรศรี นายธนาธิป โพธิ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรรณกร น้อยยม นางสาวจริยา อินทศร
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงรดารินทร์ วรชินา นางสาวอำพร ดวงมาลา