รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงริญรชิดา ดิษกร นางสาวอัจฉรา นรกิจ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม นางสาวณภัชชา ทิศวงศ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิลปวิสุทธิ นางชนภัทร กันยะมูล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุตรสีทา นางสาวธัญพิชชา ขอนทอง
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภีระพัฒน์ นามแสง นางสาวผกามาส ทัพทวี
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงชนิษฐา ทวีการไถ นางสาวอารียา ศิริมุลตรี