รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายธนกร ศรีงาม นางสาวณฐพร ทองใส
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงชมพูนุท หนูเงิน นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงพัชรพร​ นักพรานบุญ นางสาวเบญจพร​ หน่อแก้ว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเขมมิกา เล็กกระจ่าง นายปฐมฤกษ์ สังข์วะระปรีชา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงบุษกร ศรีทรงแสง นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายวรภพ หม่อนตะคุ นางสาวศุภานัน ศรีประทุม
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายจิรวัฒน์ พากเพียร นายธนาธิป โพธิ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายวรพล พิลาจันทร์ นางสาววรรณา เมทา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายศุภากร บุญประคอง นางสาวอังคณา ขุนพิลึก