รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญรส นางสาวจีรภา สง่า
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายรณภพ ตั้งวงษ์ นางสาวพรประภา สอนชิต
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายจักรกฤษณ์ ถ้วนถี่ นายสันติ โพธิบัลลังค์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงทิพย์ธิดา สุขใส นางสาวนฐวรรณชกร โยชนะ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายโยธิน​ ชูรอดภัย นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงดาวิกา กันทิยะ นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง