รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายธนชัย ยานเรือง นายพิทักษ์ ยอดเทศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายธัศกร ไพบูลย์ กัญตรีญา ยังเอี่ยม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายอภิรุต ฤทธิ์คง นายผดุงสิทธิ์ อ่อนศรี
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายอดิรุจ ปัญจรักษ์ นางจุฑาทิพย์ ลันดา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายอัฐฎวุธ เมืองโคตร ว่าที่ รต.หญิง สุภาวรรณ อินทมาศ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงกมลวรรณ ทิพย์วิโรจน์ นางวิไลพร เอี่ยมอิน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายอัครพล วังคีรี นายเกรียงไกร ทาผา
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายชัยทัศน์ ประเสริฐพรศรี นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายณัฐนนท์ อาลัย นายธีรพงษ์ บางหลวง