รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายชโนทัย เที่ยงอ่อน นางสาวเกศรา พะโยม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฑีฆะสวัสดิ์ นางสาวสุชาดา แก้วชาวนา
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสิราวรรณ สุดา นางสาวอรดา ขัดพูล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายนพรุจ มิ่งสกุล นายสันติ โพธิบัลลังค์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายสุรเดช​ สุขเจริญ นางสาวภาวิณี​ วัฒนพรหม
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงน้อย นางสาวณิชานันท์ ร้อยตรอง
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายคนาธิป นิลรัตน์ นางสาวจีรภา สง่า
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กหญิงขวัญจิรา สมบัติพูนผล นางสาวกรวรรณ โทเพชร