รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายทักษ์ดนัย เสือจำศิล นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงพัณณิตา ใยทอง นางสาวณัฐพร หาญศึก
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายภาคภูมิ ฟองเอม นายผดุงสิทธิ์ อ่อนศรี
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายชวกร ย้อมสี นางจุฑาทิพย์ ลันดา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงวิภาวี เขตกัน นางวิไลพร เอี่ยมอิน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงนงฏกร ไตรทิพชาติสกุล นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชนม์นิภา แพทย์วงศ์ นางสาวรัชนีกร บุญน้อย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงประภากวิน อาจหาญ นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายธาวิน วิริยะ นายธีรพงษ์ บางหลวง