รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเชียรรัตน์ นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงจุฑามาศ มณีนก ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กชายภัทรวิชญ์ ยาวีระ นางสาวกมลวรรณ สิละบุตร
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณชนก อิทธิฤทธิ์เดช นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสุธีการต์ กรวิภาสเรือง นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสุดารัตน์ บริรักษ์ นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงเมธาวิณี แมนไธสง นางสาวสมฤทัย บัวประเสริฐ
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงณัฐธิดา จันวัตร์ นางสาวสมฤทัย บัวประเสริฐ
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองดาดาด นางสาวสมฤทัย บัวประเสริฐ
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงนิรมล ธรรมสรางกูร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายภูวดล ผลเจริญ นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขผล นางสาวกมลวรรณ สิละบุตร
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กชายอนุสรณ์ อนุสนธิ์ นางสาวกมลวรรณ สิละบุตร
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายนันทิพัฒน์​ ไพโรจน์ นาวสาวเกศรินทร์​ รัศมี
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอภิสิทธิ์​ สะสันติ นาวสาวเกศรินทร์​ รัศมี
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอภิสิทธิ์​ พึ่งกล่อม นาวสาวเกศรินทร์​ รัศมี
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายตรัยธรณ์ สีขำ นางสาวชลิตา บุญยืน
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายธีรภัทร อุปนัน นางสาวชลิตา บุญยืน
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพัชรา เปรมพล นางสาวชลิตา บุญยืน
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองพิจิตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงผกามาศ สืบเพ็ง นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์ ดวงรัตน์ นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง
24 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงกุลจิรา คำใส นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง