รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงอนัญชนก​ ชมภูศรี นายกิตติ​ เซ็น​น้อย
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงณปภา​ หาญกล้า นายกิตติ​ เซ็น​น้อย
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงณัฏฐนิช สุขอร่าม นางสาววิลาวรรณ บุญทองแก้ว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงภัทรศยา เอี่ยมแพร นางสาววิลาวรรณ บุญทองแก้ว
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงกนกวรรณ ดำสนิท นางสาววิลาวรรณ บุญทองแก้ว
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงชนิดาภา​ มีชัย นายกิตติ​ เซ็น​น้อย
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงศิรินภา มาลาศรี นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงดลพร กลิ่นจันทร์ นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงกีรตยา พวงนิล นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายอชิรณัฐ เขตรคง นางสาวศรัณยา โตเกิด
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายธิติ นิโครธานนท์ นางสาวศรัณยา โตเกิด
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายศุภกิจ เปรมปรีดี นางสาวศรัณยา โตเกิด
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายศุภกร สร้อยนาค นางสาวดวงเดือน ฉิมมา
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงภัทรภร ปริภัณทาภรณ์ นางสาวดวงเดือน ฉิมมา
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสวรรณรัตน์ แนบเนียน นางสาวดวงเดือน ฉิมมา
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงอัญชิสา ไม้หอม นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงปุญญิสา ผิวพรรณ นางสาวกนกวรรณ เขตกัน
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงธณิชนันท์ วรวัฒน์ธนะกุล นางสาวกนกวรรณ เขตกัน
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกริษฐา เมืองมา นางสาวกนกวรรณ เขตกัน
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงทิพานัน จำนงค์ นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
21 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงมนัสชนัญ ช่างเก็บ นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
22 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงธนนันท์ มีหมื่น นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
23 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงวิชญาพร ประเสริฐพรศรี นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ
24 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์หา นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ
25 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงขวัญข้าว แตงจีน นางสาวรัตดาวรรณ์ ศรีสุข
26 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงสาวินี ดินแดง นางสาวรัตดาวรรณ์ ศรีสุข
27 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงกวินทรา ไชยยะโคตร นางสาวรัตดาวรรณ์ ศรีสุข