รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสุริวิภา นุกูลอุดมพานิชย์ นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงชวาลา แมลงภู่ นางสาวครองขวัญ เกตุพงษ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงณัฏฐนิชา มุสิทธิ์มณี นางสาวศุภานัน ทิพย์วรรณ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภัทรพล เครือษา นางวันเพ็ญ ม่วงงาม
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงภัทรธิดา มนต์ขลัง นางภรภัทร ขวัญนาค
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงพิมชนก โตพุ่ม นางสาวฐิติรัตน์ ใส้พงษ์
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงภัทรธิดา มนต์ขลัง นางภรภัทร ขวัญนาค
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กหญิงสุพิชชา ช่างลวดลาย นางสาวกาญจนา เพชรทูล
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพีชญา มาโยง นางสาววารินทร์ โคสอน
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงอริญญา เหงี่ยมโพธิ์ นางสาวแนนมณี อวยชัย
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ่มเกลี้ยง นางสาวพรพิมล เงินทอง