รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงพิมลภัช หลาบโพธิ์ทอง นางรัตนาภรณ์ มหาไชย
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายนราธิป ใจไทย นางสาวปวีณา วิวัฒนสถิตกุล
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงเบญจวรรณ เพ็ชรเทียม นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงเขมจิรา นันต๊ะเสน นางสาวสรารัตน์ ภูแข่งหมอก
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายกรณ์​ รัตนสุวรรณ นายดิเรก​ ใจแสน
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงพรณัชชา แม่กลอง นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงจิตรานุช คำข่อง นางสาวจันจิรา ผลสุด
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงกาญจนา ฉายแสง นางสาวิตรี นันทโกมล
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกฤติน ขันกสิกรรม นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิ์โพธิ์ นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายศรวัสย์ นิพนต์ นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงอัญชิษฐา มั่นเด็ดวิทย์ นางสาวสมฤทัย น้ำชุ่ม