รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงจรัณธร จาระสี นางวันเพ็ญ ม่วงงาม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณิชา สีตลพฤกษ์ นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพิมพ์พิชยา ทองคง นางสาวณัฏฐิกา ไม้แดง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดีบุญ นางสาววิภาพร อินทพงษ์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวริญยุพา ชัยยะสงคราม นางสาวนิรชา นาคะมงคล