รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปิ่นทอง นางสาวเดือน ปิ่นจุไร
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงสุพิชญา ภาพติ๊บ นางสาวยลทกา ทองกรณ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกวินธิดา บุญมี นางเพชรดา อินทรสุชาติ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วตุ่มกา นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงปภาวี บุญดี นางสาววิจิตรา ปั้นสวัสดิ์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงณัฐกฤตา พัฒนศิริ นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง