รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวริศรา​ บัวแสน นางสาวแนนมณี​ อวยชัย
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงณัชชา พรหมศิริ นางสาวพรพิมล เงินทอง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงขอใจ ชัยวงษ์ นางสาวศาน์ศิลป์ แขมเกษม
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงพิชชาภา คุรุวัฒนสกุล นางสาววิภาพร อ่องสุข
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงเปมิกา กำเป็ง นายธนากร กุลบุตร
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง ปุญญรัศมิ์ อาสานบาน นางสาว สุลิสา คำบรรลือ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภัทรพล เงินมี นางสาวกานดา มีฤทธิ์
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงฐานิดา สุวรรณสนธ์ นางภรภัทร ขวัญนาค
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงเปมิกา ก๋าเป็ง นายธนากร กุลบุตร