รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงสุภิญญา สายเมือง นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงสุรดา หงษ์แก้ว นางสาวยลทกา ทองกรณ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปอแก้ว ไพรสันติ์ นางสาวษิญาภา อินทศร
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสุภาพร คำมี นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงสุพิชญา คะโจปะเค นางสาวสำรวย ชำนาญเขตกิจ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงปริยาภัทร เรืองอินทร์ นางสาวกฤษญา โชคดี