รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา ด.ญ.อภิรญา รักสงวน นางสาวนิรชา นาคะมงคล
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายกฤติเดช เมือง ณ ศรี นายสราวุธ แย้มพลอย
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงสุธาทิพย์ พลอาจ นางสาวพรพิมล เงินทอง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงรติยาพร เสือสุวรรณ นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง กัลยาณี วัฒนะ นางสาว สุลิสา คำบรรลือ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงพรพิมล เย็นฉ่ำ นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสาธิดา อินตา นางสาวเกศราพร สอนชิด
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณัฐนรี รักพ่วง นายธนากร กุลบุตร