รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงอิงค์ฟ้า หลวงภักดี นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงภัทรกันย์ กองศรี นางสาวพิราวรรณ แก้วคำปัน
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีจันทร์กลัด นางสาวษิญาภา อินทศร
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสายธาร เนียมอ้น ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงจิตติมา เอี่ยมสำอางค์ นางรัดเกล้า โกกิฬา
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงศิโรรัตน์ พิลึก นางสาวจิราภรณ์ พิลึก