รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง ปริยากร นันทิใจ นางสาว ศรีสมร อินทร์เพ็ญ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กหญิง แพรพิไล เพชรสีโสด นางสาว ศรีสมร อินทร์เพ็ญ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันต๊ะวงค์ นางพัชราภา ใจหาญ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงณัฐณิชา นาคคุ้ม นางพัชราภา ใจหาญ