รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงณัฐนิชา แป้นทอง นางสาวปภาแก้ว ผลอำนวย
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวรกานต์ ปานสุด นางสาวปภาแก้ว ผลอำนวย
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงญานิศา วรฉัตร นางสาวจันจิรา ผลสุด
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อารีประชาภิรมย์ นางสาวจันจิรา ผลสุด
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงปภาวรินท์ กลิ่นยา ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงจิรวดี พรหมจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุพัฒน์ สาริมา
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรฉัตร ช้างจั่น นางสาวฐานมาศ บุญน้อย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสรัลพร ขลิบเอม นางสาวฐานมาศ บุญน้อย
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงฟาติมา แมดิ อีซา หมัด นายปฏิภาณ สิงห์เรือง
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงภัสสร กองจันทร์ นายปฏิภาณ สิงห์เรือง
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์กาวิน นายทวี วงษ์จีน
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงเมธาวี มั่นเหมาะ นายทวี วงษ์จีน