รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา ด.ช.พีรวิชญ์ นุชพวง นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา ด.ญ.มินตรา เอสันเทียะ นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายสิทธินันท์ กองกันภัย นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายวีรภัทร ยิ่งมาก นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสิริสุภางค์ สายตา นายจาตุรนต์ รักอยู่
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณิชาภา จิตรถาวรกุล นายจาตุรนต์ รักอยู่
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงปิยะภัทร เกษร นางสาวสิริพร สังคง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวิภารัตน์ เที่ยงทัศน์ นายภูวนัย ปฏิราช
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงสิริยากรณ์ หายะชู นายภูวนัย ปฏิราช
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงฑิฆัมพร ธรรมเชียง นางพัชราภา ใจหาญ
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงกรภัทร์ ชาญประโคน นางพัชราภา ใจหาญ
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สระแก้ว นางสาวสิริพร สังคง