รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวรกานต์ คำแดง นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายพีรภัทร ยอดแก้ว นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงปิยมาศ ทองห่อ นางสาวฐานมาศ บุญน้อย
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพัชรพร จันจอน นางสาวฐานมาศ บุญน้อย
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงนวพร อินตา นางสาวไพจิตร แสนสุข
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงรสริน ศรีทิพย์ นางสาวไพจิตร แสนสุข