รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายศุภสิน เลิกดี นางสาวเกศรา พะโยม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายชนะพล ขำเน่า นางสาวเกศรา พะโยม
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายพรหมพิริยะ ฤทธิปัญญากุล นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงมนปรียา เริงเขตรการ นางสาวสมรัชนี สุทะ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายศิริศิลป์ สุขช่วง นางสาวสมรัชนี สุทะ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายธีรพงษ์ ฝั้นเลิด นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงวรณัน สุพรรณชาติ นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายวีรพันธ์ สุพรรณชาติ นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายพัศวุฒิ โรงจนอุไร นางสาวสิริวรรณ สกุลวา
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายซีวัต รุ่งฉัตร นางสาวสิริวรรณ สกุลวา
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายธนกฤต​ จันทร์ทวี นางสาวแพรวนภา​ ไพสันเทียะ
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายภูมิรพี​ ยามา นางสาวแพรวนภา​ ไพสันเทียะ