รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายปัญญพนต์ เนตรนนทินาท นายสามารถ เที่ยงคงมา
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายบริวัฒน์​ เมหามิตร นายนภัส​ พงศ์ภัสสร
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายกรทักษ์​ ถวิลไพร นายนภัส​ พงศ์ภัสสร
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายวสุ คล้ายบุญ นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายกัณฐ์กฤษกร น้อยพุ่ม นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงรัญชนา ทับภู นางวิไลพร เอี่ยมอิน
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ธิดา โกสุม นางวิไลพร เอี่ยมอิน
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายชนกานต์ ซ้อนซุย นายสามารถ เที่ยงคงมา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายภาณุพงศ์ เถรพันธ์ นางสาวอัญชลี สามสาลี
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายจักรพงศ์ จันตรี นางสาวอัญชลี สามสาลี
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายจิรายุ สิทธิราช นางสาวอำพร ดวงมาลา
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายภานุพงศ์ พันเพียรทำ นางสาวอำพร ดวงมาลา