รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายพีระพัฒน์ เอมสิริ นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร นางสาวกรรณิกา ทิฮ่อน
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงสุพิชชา นิ่มทอง นางสาวอโณทัย สงเชื้อ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงอัจฉรียา จุลมุสิก นางสาวสมรัชนี สุทะ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายวรพล​ แสนนอก นางสาวพัชรินทร์​ วัฒนพรหม