รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายปภังกร จันทิมา นางสาวอรทัย สาระดี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสาวิตรี โตศรีพลับ นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงอฐิตา ทานะสินห์ นางสาวกัญญารัตน์ กุมภวรรณ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็หญิงภคนันท์พร นวมนาค นายสามารถ เที่ยงคงมา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายวิทย์ศรุต จันทร์บ้านโต้น นางสาวเกศินี พันธ์ภูมิ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายภัทรดล แก้วสี นางสาวอังคณา ขุนพิลึก