รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายสุทธิวัฒน์ ธิยานันท์ นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงเปรมฤดี โพธิ์พร นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงนวรัตน์ วงศา นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงอคิราภ์ แสนแก้ว นางสาวดวงกมล มูลดวง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงรัมณียา สันทัศ นางสาวดวงกมล มูลดวง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสุนิสา เหมือนแสง นางสาวดวงกมล มูลดวง
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายณัฐภัทร สุขอ่อน นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงเขมจิรา ลาดหนองขุ่น นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปริญาภัทร จันทร์ทะนิด นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ