รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงธรรมภรณ์ ประสิทธิ์เกตุกรรณ์ นางสาวเสาวนีย์ ทั่งศิริ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายธรณ์ธันย์ พานิชผล นางสาวเสาวนีย์ ทั่งศิริ
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสุจิรา ด้วงไร นางสาวเสาวนีย์ ทั่งศิริ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชาลิสา มาลา นางสาวสุนิศา แซ่จ๋าว
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงอรุณรัตน์ สิงห์อิศรางค์ นางสาวสุนิศา แซ่จ๋าว
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพรรณปพร เจียรนัยกุลวานิช นางสาวสุนิศา แซ่จ๋าว